Home

Coronacrisis: uitstel van betaling van kredieten en de garantieregeling

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de garantieregeling, het uitstel van betaling van kredieten en wat dit concreet voor u als ondernemer betekent.

De uitvoering van het derde deel van het akkoord ter ondersteuning van de economie, zoals aangekondigd op 22 maart door de overheid, de NBB en Febelfin i.v.m. de staatswaarborg werd in een Koninklijk Besluit van 15 april 2020 gepubliceerd.

Met dit besluit werd een garantieregeling voor leningen ten belope van 50 miljard goedgekeurd in uitvoering van de Wet van 27 maart 2020 om een staatswaarborg te verlenen voor bepaalde leningen die door de banken worden verstrekt.

Wij bezorgen u een samenvatting van alle reeds uitgewerkte en mogelijke maatregelen.

 

Introductie

Het Coronavirus bedreigt niet enkel onze gezondheid, maar heeft ook een enorme impact hebben op onze economie. In het kader van het Federaal Plan voor Sociale en Economische bescherming nam de federale regering al een hele reeks uitzonderlijke maatregelen om de economische schok voor werknemers, zelfstandigen en bedrijven op te vangen.

Er werden heel wat maatregelen getroffen om te vermijden dat gezonde bedrijven, zelfstandigen en gezinnen die voor de Coronacrisis geen financiële problemen hadden in problemen zouden komen, waaronder o.a.:

 • Het uitstel van betaling op het vlak van personenbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en sociale bijdragen.
 • De versoepeling van de mogelijkheid tot tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
 • Een hinderpremie, overbruggingsrecht en compensatiepremie voor zelfstandigen.

Ook de banksector ondersteunt maximaal de continuïteit van de Belgische bedrijven en particulieren in deze moeilijke periode. Met ondersteuning van de Nationale Bank van België werkte de overheid samen met de banken een overeenkomst uit die twee grote pijlers bevat:

1. Uitstel van betaling

Ten eerste wordt door de financiële sector een uitstel van betaling, ook wel moratorium genaamd, gegeven tot en met 30 september zonder aanrekening van kosten. Het is voorzien voor:

 • Levensvatbare niet-financiële bedrijven
 • KMO’s
 • Non-profit organisaties en zelfstandigen
 • Alsook voor gezinnen met een hypothecaire lening met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis

Hierdoor kunnen particulieren die in betalingsproblemen komen als gevolg van de coronacrisis een uitstel van betaling van hun hypothecaire lening bekomen. Ook solide bedrijven en zelfstandigen kunnen een aanvraag doen tot betalingsuitstel bij hun kredietinstelling met betrekking tot hun bestaande kredieten. Voor niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen (inclusief zelfstandigen zonder vennootschap) en non-profit organisaties geldt dat enkel kapitaalaflossingen zijn vrijgesteld voor wat betreft hun professionele kredieten.

De betalingsachterstallen omvatten zowel deze op de lopende kredieten als op belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Bedrijven en gezinnen zullen dus moeten aantonen dat ze worden getroffen door de coronacrisis een aanvraag indienen bij hun bank. Voor de aanvragen tot en met 30 april 2020 kan maximaal 6 maanden uitstel worden aangevraagd, voor aanvragen na 30 april 2020 is uitstel mogelijk tot uiterlijk 31 oktober 2020.

Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor kredieten met een vast aflossingsplan, voor kaskredieten en voor vaste voorschotten.

2. Garantieregeling

Daarnaast wordt er voor bedrijven door de overheid een garantieregeling geactiveerd voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen.

Onder deze garantieregeling vallen alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden die vanaf 1 april 2020 tot en met 30 september zullen worden verstrekt. De waarborg is begrensd voor de liquiditeitsbehoeften van de kredietnemer gedurende 18 maanden voor KMO’s of 12 maanden voor niet KMO’s met een absoluut maximum van 50 miljoen EUR. Herfinancieringen, leningen die uitsluitend worden gebruikt voor de financiering van buitenlandse activiteiten, wederopnames, leasing- en factoringovereenkomsten, consumentenkredieten en hypothecaire kredieten zijn echter uitgesloten. Ook gesyndiceerde kredieten komen in aanmerking.

Per bedrijf of per groep van verbonden bedrijven wordt het geheel van de uitstaande dan wel beschikbare bedragen op nieuwe en bijkomende kredieten die ze bij alle Belgische banken hebben tot een maximumbedrag van 50 miljoen euro gewaarborgd.

 • Het betreft hier opnieuw levensvatbare niet-financiële bedrijven, KMO’s, non-profit organisaties en zelfstandigen
 • Levensvatbaar houdt in dat dat er op 1 februari 2020 nog geen betalingsachterstal van betaling van hun bestaande lening, belasting of sociale zekerheidsverplichting mocht plaatsvinden en dat er op 29 februari 2020 minder dan 30 dagen betalingsachterstal was.
 • Bijkomende vereiste is dat deze doelgroep gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 bij alle banken aan al hun contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan en niet onder actieve kredietherstructurering vallen.
 • Bedrijven die op 31 december 2019 onder de toepassing van ‘Ondernemingen in moeilijkheden’ sorteren, komen ook niet in aanmerking.
 • Daarnaast is er de vereiste dat de onderneming kampt met betalingsproblemen ten gevolge van de coronacrisis.

Iedere kredietverlener mag tot maximum 15 % van het totaal aan toegekende kredieten uit de scope van de garantieregeling houden.

De garantieregeling betreft een totaal waarborgbedrag van 50 miljard EUR, wat ongeveer 10 procent vertegenwoordigt van het bruto binnenlands product. De garantieregeling wordt verdeeld onder de diverse Belgische banken in verhouding tot hun marktaandeel op 31 december 2019 en wordt berekend door de NBB.

Met deze nieuwe garantieregeling zal de overheid tussenkomen in de kosten indien de economische crisis de financiële crisis van 2008 overstijgt.

De garantieregeling is van toepassing op verliezen die een bank lijdt op haar portefeuille van in aanmerking komende leningen. De garantie geldt bovendien enkele voor residuaire verliezen, nl. voor bedragen die niet op een andere manier door de bank kunnen worden gerecupereerd. Er zal worden geëvalueerd hoeveel verlies er op de kredieten die vallen binnen de garantieregeling zal worden geboekt.

De lasten tussen de overheid en de banken worden trapsgewijze verdeeld. De eerste 3 % aan verlies van de portefeuille van de bank worden gedragen door de bank, de verliezen tussen 3 % en 5% worden 50/50 verdeeld tussen de bank en de Staat, voor verliezen van meer dan 5% zal de financiële sector 20 % voor haar rekening brengen en de overheid 80 %. Deze verdeling zal de banken aanzetten tot de nodige voorzichtigheid bij de kredietverlening. Hiertoe werd samen met Febelfin en de Nationale Bank van België een systeem van monitoring opgesteld.

De regeling is op 10 april 2020 door de Europese Commissie goedgekeurd.

 

Conclusie

Zowel de garantieregeling als het uitstel van betaling van kredieten zijn sterke maatregelen vanuit de overheid om de impact van de coronacrisis in te dijken. U kan deze maatregelen in uw voordeel gebruiken.

Bent u ondernemer en wenst u meer informatie? Weet u niet juist of u aan de voorwaarden voldoet? Onze specialisten helpen u graag op weg.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte