Home

Het vaccinatieverlof in 10 vragen en antwoorden

Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. In dit artikel overlopen we een aantal praktische vragen.

Het federaal parlement heeft een wet goedgekeurd die een recht op klein verlet toekent aan werknemers die zich tijdens hun werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19. De wet is van kracht met ingang van 9 april 2021.

Deze nieuwe regeling roept heel wat praktische vragen op voor zowel werkgevers als werknemers. Hieronder bundelen we alvast 10 vragen en antwoorden.

 

1. Heeft een werknemer recht op klein verlet voor vaccinatie tegen het coronavirus? Met andere woorden: kan de werkgever dit weigeren?

Werknemers krijgen het recht om zonder loonverlies afwezig te zijn van het werk om zich tijdens de werkuren te laten vaccineren tegen het coronavirus. De werkgever kan dit niet weigeren.

 

2. Hoelang duurt dit klein verlet?

Dit recht op afwezigheid is wel beperkt tot de tijd die nodig is voor de vaccinatie, inclusief de verplaatsingstijd naar het vaccinatiecentrum. Niet minder, maar ook niet meer. Indien de verschillende inentingen van de werknemer telkens plaatsvinden tijdens de werkuren, wordt het recht op klein verlet toegekend voor elke vereiste injectie.

De precieze duur zal dus voor iedereen verschillen, maar het is alvast geen volledige dag verlof.

 

3. Wat moet de werknemer doen om zijn recht op klein verlet uit te oefenen?

De werknemer moet een aantal voorwaarden vervullen om beroep te kunnen doen op het vaccinatieverlof:

  • De werknemer moet de werkgever vooraf verwittigen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren vanaf het moment dat hij of zij het tijdstip van de vaccinatie kent.
  • De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan.

 

4. Moet de werknemer een bewijs voorleggen?

Op verzoek van de werkgever moet de werknemer een bewijs voorleggen.

In principe volstaat de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend. Als deze bevestiging niet vermeldt wanneer de werknemer aanwezig moet zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, dan moet de werknemer ook zijn of haar uitnodiging voorleggen.

 

5. Wat met bijwerkingen van vaccinatie?

Indien een werknemer ziek zou worden na de vaccinatie en als gevolg hiervan niet kan werken, dan zijn de gewone arbeidsongeschiktheidsregels van toepassing: de werkgever verwittigen, afleveren doktersattest als een cao of het arbeidsreglement dat oplegt, gewaarborgd loon wegens ziekte, …

 

6. Wat met de privacy van de werknemer?

De werkgever mag de informatie over de vaccinatie van de werknemer enkel gebruiken om het werk te kunnen organiseren en een correcte loonadministratie te kunnen uitvoeren.

Om privacy redenen is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak.
Hij mag ook nergens de reden van het klein verlet en de mogelijke gezondheidsproblemen van de werknemer registreren en bijhouden.

 

7. Hoe moet een werkgever dit verwerken in de loonadministratie?

De werkgever moet de afwezigheid als een ‘klassiek’ klein verlet boeken aan de hand van de gebruikelijke code of vermelding waarmee het klein verlet wordt aangegeven zodat het niet te onderscheiden valt van de andere gevallen van klein verlet. De precieze reden van het klein verlet mag niet worden vermeld.
De werknemer behoudt zijn of haar normaal loon tijdens de afwezigheid.

 

8. Ik ken maaltijdcheques toe aan mijn werknemers. Hebben de werknemers recht op een maaltijdcheque als ze vaccinatieverlof opnemen?

Als de werknemer in kwestie die dag nog gewerkt heeft, heeft hij of zij recht op een maaltijdcheque.

 

9. Hoe wordt het loon voor de afwezigheid berekend?

Het recht op afwezigheid met het oog op vaccinatie wordt volledig gelijkgesteld met een ‘klassiek’ klein verlet (huwelijk, overlijden, …).

Dat betekent dat het loon voor de uren van afwezigheid wordt berekend volgens de wetgeving op de feestdagen.

 

10. Hoe lang geldt deze regeling?

De regeling treedt in werking op 9 april 2021 en loopt in principe af op 31 december 2021. Indien de omstandigheden het vereisen, kan deze regeling bij koninklijk besluit eventueel worden verlengd tot maximaal 30 juni 2022.

Meer door auteur(s)   Follow us at LinkedIn Meer over onderwerp(en)   Follow us at LinkedIn

Blijf op de hoogte