Home

Privacybeleid

1. ALGEMEEN 

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door het advocatenkantoor AGIO worden uitgevoerd.

Afhankelijk van de desbetreffende advocaat die uw dossier behandelt, is de verwerkingsverantwoordelijke (i) de BV AGIO, met zetel te 2180 ANTWERPEN, Bist 47, met ondernemingsnummer 0544.533.941, (ii) de CV LIGE ADVOCATEN, met zetel te 2000 ANTWERPEN, Cockerillkaai 18 met ondernemingsnummer 0834.199.604, en de met hun verbonden advocaten.

(hierna genoemd “AGIO” of “wij” en “ons”)

AGIO vindt de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang. 

AGIO verbindt er zich dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG). 

 

2. DEFINITIES 

Voor een goed en duidelijk begrip van deze Privacy Policy worden hierna een aantal begrippen die verder in de Privacy Policy worden gebruikt, voorafgaand omschreven en toegelicht: 

AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het vrije verkeer van die gegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018. Richtlijn 65/46/EG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 

Betrokkene: elk geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben. 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere Persoonsgegevens: betekent gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. 

Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend: 

 • Bijzondere persoonsgegevens 
 • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene 
 • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene 
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens 
 • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude.

Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval AGIO. 

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 

Sub-verwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten. 

Datalek: betekent een inbreuk in verband met persoonsgegevens en/of omstandigheden die waarschijnlijk aanleiding kunnen geven tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijze niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit: elke door de tot de Europese Unie behorende Lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde Toezichthoudende Overheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In België is dit de bij Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Website: de website van AGIO (www.agio.legal)

 

3. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR AGIO VERWERKT WORDEN 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die AGIO (gebeurlijk) verwerkt, afhankelijk van de aard van uw interactie met ons: als cliënt, als leverancier, als derde, als tegenpartij, als adviseur, als prospect, als werknemer, als sollicitant:

Cliënt 

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 
 • Beroep en betrekking 
 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 
 • Persoonlijke gegevens: aanwezigheid op events 
 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft. 


Derden, tegenpartijen, adviseurs 

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 
 • Beroep en betrekking 
 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 
 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft. 


Leverancier 

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 
 • Beroep en betrekking 
 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer 
 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft 


Prospecten 

 • Identificatiegegevens : voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 
 • Beroep en betrekking 
 • Camerabeelden wanneer u ons kantoor betreedt 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per e-mail en telefonisch, of wanneer u ons uw visitekaartje geeft 


Werknemer - sollicitant 

 • Identificatiegegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, contactbericht, e-mailadres 
 • Beroep en betrekking 
 • Opleiding 
 • Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer

 

Onze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen betreffende cookies zie sectie 14 en onze Cooky Policy.

 

4. BIJZONDERE/GEVOELIGE GEGEVENS 

In het kader van onze opdracht als advocaat verwerken wij (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

 • strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, feiten of veroordelingen; 
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u meent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agio.legal, dan verwijderen we deze informatie. 

 

5. DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

AGIO verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna vermelde doelen, en op grond van de hierbij vermelde wettelijke basis: 

A. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan: 

 • om over te gaan tot de levering en facturatie van onze diensten; 
 • het beheer van onze klantenadministratie; 
 • om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
 • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betaling. 

B. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of dat van derden, zoals onder meer in het geval van volgende doeleinden: 

 • de uitoefening van fundamentele rechten zoals het organiseren van een verdediging in rechte; 
 • het bewijzen van transacties, verklaringen, e.d.; 
 • fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen; 
 • IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging. 

C. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld: 

 • het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties; 
 • het vervullen van onze fiscale verplichtingen. 

D. Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking: 

 • het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature te verwerken; 
 • het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren; 
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Privacy Policy zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen. 

Direct marketing: uw persoonsgegevens zullen niet voor direct marketing worden gebruikt, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan AGIO uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot AGIO, haar producten en/of diensten. AGIO kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door AGIO bewaarde documenten. 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan ieder promotioneel e-mailbericht dan wel nieuwsbrief.

 

6. DOELEINDEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DEZE PRIVACY POLICY 

In geval wij zouden willen overgaan tot uitvoering van een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in deze Privacy Policy is vermeld, zullen wij u voorafgaand via het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, van het doel en de wettelijke basis ervan. Wij zullen in geval de wettelijke basis van de verwerking “toestemming” is, u steeds om uw toestemming vragen, zonder welke toestemming wij niet tot de verwerking zullen overgaan. 

 

7. DUUR VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen AGIO en U en rekening houdende met de wettelijke verplichting om dossiers vijf (5) jaar te bewaren.

 

8. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Wij maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig. 

Indien er zich toch een datalek zou voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd binnen de door de wet bepaalde wijze en termijn. 

In geen geval kan AGIO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van persoonsgegevens. 

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften te respecteren, onder meer door elke niet geautoriseerde toegang tot uw login en code te voorkomen. 

Wanneer wij persoonsgegevens daadwerkelijk delen met externe partijen wordt met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin steeds voldoende (technische) maatregelen moeten worden opgenomen zodat de beveiliging van uw gegevens zo goed als mogelijk gegarandeerd is. 

Als u toch de indruk zou hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via info@agio.legal.

 

9. VERTROUWELIJKHEID – DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN 

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigd belang of de overeenkomst met u. 

Wij maken gebruik van diensten van derden. Hierdoor hebben deze partijen toegang tot onze website, server of verzamelde persoonsgegevens.

 

10. WEBSITES VAN DERDEN 

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door AGIO worden aangeboden of beheerd, dan worden deze links u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. AGIO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of beheerder van dergelijke websites van derden.

 

11. PLAATS WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN 

Alle persoonsgegevens worden bewaard op servers in de EU. Wanneer wij een beroep doen op verwerkers eisen wij dat deze en hun sub-verwerkers de persoonsgegevens opslaan op servers in de EU.

 

12. UW RECHTEN 

Overeenkomstig de huidige regelgeving heeft u als betrokkene onderstaande rechten: 

Recht op toegang/inzage van uw persoonsgegevens: u heeft het recht op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. Dit omvat tevens het recht om een kopie te vragen. 

Recht op verbetering van uw persoonsgegevens: u heeft het steeds het recht om uw gegevens te verbeteren indien deze niet accuraat zouden blijken te zijn. 

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, van zodra er geen rechtmatige grondslag meer is om deze gegevens te verwerken. 

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op vrije overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om de persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of ons te vragen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te bezorgen. 

Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u ons heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde. 

Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: u beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling: u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt tot de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens door AGIO omvat geen profiling. AGIO werkt evenmin met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. 

Recht om klacht in te dienen: indien u meent dat wij de AVG overtreden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op de correcte naleving van de AVG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

13. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN 

Wanneer u gebruik wil maken van één van de hoger vermelde rechten, dan kan u ons hiertoe uw gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek bezorgen, hetzij per e-mail naar info@agio.legal, hetzij per post naar AGIO BV, Bist 47, 2180 ANTWERPEN (EKEREN). 

Wij houden ons eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. 

U dient wel voor ogen te houden dat voormelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen gronden voorliggen waardoor wij niet verplicht zullen zijn op uw verzoek in te gaan, of waardoor wij slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gevolg zullen geven. Desgevallend, zullen wij u hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u verder vragen ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart. 

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter. 

In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven. Wij zullen u hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf uw verzoek op de hoogte stellen.

 

14. COOKIES 

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser. 

Er bestaan functionele cookies en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Niet-functionele cookies zij niet strikt noodzakelijk, maar bevatten nuttige informatie om het surfen op de website te verbeteren (bv. gepersonaliseerde advertenties). 

Andere technologieën zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking-URL's of software development kits (SDK's) worden voor soortgelijke doeleinden gebruikt. Webbakens zijn kleine grafische bestanden die een uniek identificatiemiddel bevatten dat ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze dienst heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Tracking-URL's zijn op maat gemaakte links die ons helpen begrijpen waar het verkeer naar onze webpagina's vandaan komt. SDK's zijn kleine stukjes code in apps die functioneren als cookies en webbakens.

Sociale media plug-ins laten ons toe om aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie – en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij laten ons eveneens toe om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het privacybeleid van uw social media dienst. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw social media profiel, gelieve u hiervan af te melden vooraleer u onze website gebruikt. 

Voor de eenvoud verwijzen we ook naar deze andere technologieën (webbakens, SDK’s en sociale media plug-ins) als "cookies". 

U vindt onze Cookie Policy op deze website, die wij u aanraden aandachtig door te nemen. Deze Cookie Policy maakt integraal deel uit van huidige Privacy Policy.

 

15. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY 

Wij houden ons het recht voor om deze Privacy Policy in de toekomst uit te breiden of aan te passen. De meest recente versie van deze verklaring wordt steeds op onze website geplaatst. Daarom is het aangewezen om onze Privacy Policy op de website regelmatig te raadplegen.

 

16. CONTACTGEGEVENS 

Heeft u verder vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Policy, dan kan u ons altijd contacteren: 

AGIO BV
Bist 47 
2180 ANTWERPEN (Ekeren)
info@agio.legal

Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 19 juli 2021.